fbpx

Inscriere Black Friday – Sap de la 0 la Expert

Termeni si conditii contractuale – Curs SAP de la 0 la Expert

Art.1 – Obiectul şi durata contractului 

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea accesului online la Platforma SAPOnline.ro, realizată de Furnizor şi livrată Beneficiarului pentru accesul la cursul online de Introducere in SAP de la 0 la Expert (http://www.saponline.ro/course/sap-de-la-0-la-expert/ ), conform condiţiilor prevăzute în prezentul contract.

Art. 2 – Valoarea contractului

Valoarea serviciilor oferite de Furnizor către Beneficiarul pentru zona de acces la cursul online SAP de la 0 la Expert (http://www.saponline.ro/course/sap-de-la-0-la-expert/)  este de 100 de euro/ platibila in lei la cursul zilei efectuarii platii. Costul total al cursului este de 150 de euro, Beneficiarul urmand sa beneficieze de o reducere de 50 de euro din costul total, deoarece s-a inscris in perioada promotionala.  Comanda Beneficiarului, înregistrată pe aceasta pagina de internet, constituie anexă la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta.

Art. 3. – Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o durata de 12 luni incepand cu data efectuarii platii, urmand ca beneficiarul sa aiba acces la cursul online  SAP de la 0 la Expert (http://www.saponline.ro/course/introducere-in-sap-abap-curs-online/) timp de 12 luni.

Art. 4 – Modalitate de plată

Plata accesului la cursul online se face în baza comenzii acceptate de către Furnizor, conţinând datele declarate pe proprie răspundere de către Beneficiar.

Dovada platii va fi emisa de catre serviciul securizat de plata PayPal.

Modalitațile de plată disponibile sunt: prin card bancar.

Art. 5 – Furnizarea serviciului/ Livrarea serviciului

Livrarea serviciului este electronică și este condiționată de recepția plații de la Beneficiar. Termenul de livrare este imediat din momentul recepției plații de la Beneficiar pentru toate metodele de plată.

Beneficiarul se obligă să raporteze orice nefuncţionalitate în maxim 24 ore de la constatarea ei, prin e-mail la contact@saponline.ro, fie prin intermediul paginii www.saponline.ro, folosind datele din secţiunea Contact.

Art. 6 – Curricula cursului 

1. SAP Ghid pentru incepatori – curs video inregistrat limba romana

2. Instalare SAP Netweaver – curs video inregistrat limba romana

3. Introducere SAP – curs video inregistrat limba romana

4. SAP ABAP si Debugging pentru consultantii functionali – curs video inregistrat limba romana

5. Formulare – SAP Smartforms – curs video inregistrat limba romana

6. Introducere Hana si optimizare cod ABAP pentru Hana – curs video inregistrat limba romana si engleza

7. Quick Viewer si SAP Querry – curs video inregistrat limba romana

8. Migrarea de date folosind LSMW – curs video inregistrat limba romana

9. Autorizatii- curs video inregistrat limba romana

10. SAP Lock Concept – curs video inregistrat limba romana

11. SAP ABAP – OOP – curs video inregistrat limba romana

12. IDOCS pentru consultanti – Tutorial PDF teorie si practica limba romana

Cursurile sunt inregistrari video sau tutoriale PDF si se pot accesa de pe platforma.

Art. 7 – Obligaţiile Furnizorului 

7.1 Sa detina un calculator cu minim 8 GB de memorie si 100 GB disponibili pe hard pentru instalarea sistemului demo SAP.

7.2. Să informeze Beneficiarul privind utilizarea corectă şi eficientă a Platformei SAPonline.ro .

7.3. Să depună eforturile rezonabile pentru remedierea deficienţelor de utilizare care pot interveni pe parcursul perioadei de utilizare.

Art. 8 – Obligaţiile Beneficiarului pentru cursului

8.1. Să utilizeze platforma SAPOnline.ro conform instrucţiunilor.

8.2. Să nu modifice, furnizeze către terți sau să comercializeze informatiile de pe Platforma SAPonline.ro, orice parte a acestuia, precum și credențialele de logare (cont de utilizator și parolă).

8.3. Să nu utilizeze oricare parte din Platforma SAPonline.ro pentru elaborarea unui produs concurent, conform prevederilor Legii nr. 8 din 1996, privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

8.4. Să sesizeze Furnizorul în timp util asupra anomaliilor sau deficientelor apărute, pentru a fi remediate.

Art.9 – Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies din acest contract și/sau în legătură cu Platforma SAPonline.ro privit total sau parțial, indiferent de format, teritoriu sau termen, sunt rezervate exclusiv Furnizorului, cu excepţia cazului în care au fost cedate sau licențiate expres și în scris de acesta unei alte persoane.

9.2. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală atrage răspunderea penală și/sau civilă, conform legii.

Art. 10 – Încetarea Contractului

10.1. Prezentul contract încetează:

10.1.1. La expirarea duratei abonamentului achiziționat, 12 luni de la data efectuarii platii.

10.1.2. Prin notificare de reziliere, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul nefurnizării accesului la Produs în maxim 10 de zile de la data plății, de către Furnizor, sau în cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a oricăror obligaţii contractuale pe un termen de 30 de zile.

10.2. În cazul in care Beneficiarul încalcă termenii contractuali, Furnizorul are dreptul de a cere de la Beneficiar daune – interese și/sau să îi blocheze accesul la Platforma SAPonline.ro, fără ca Beneficiarul să aibă dreptul la returnarea vreunei sume.

10.3. Răspunderea Furnizorului este limitată la contravaloarea prezentului contract pentru perioada de serviciu necorespunzător.

10.4. Furnizorul nu răspunde pentru niciun fel de alte daune directe sau indirecte, în afara răspunderii asumate conform art. 9.3.

10.5. În cazul încetării contractului prin reziliere din culpa dovedită a Furnizorului, Beneficiarul are dreptul la rambursarea sumelor plătite pentru partea de abonament, sumă care se va calcula fără aplicarea discounturilor. În cazul încetării contractului din orice alt motiv, Beneficiarul nu are dreptul la rambursarea niciunei sume.

Art. 11 – Notificări

Orice notificare se consideră valabil făcută dacă este transmisă într-o modalitate care permite confirmarea primirii, după cum urmează:

Pentru Furnizor – la contact@saponline.ro

Pentru Beneficiar pentru zona de acces la curs – la datele de contact indicate în comanda plasată online.

Art. 12 – Protecţia datelor cu caracter personal

12.1. Furnizorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, conform cerinţelor Regulamentului General privind Protecția Datelor, nr. 679/2016 (“GDPR”), ale legislației conexe, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, modificată şi completată.

12.2. Scopurile prelucrării datelor sunt: furnizarea de servicii online, respectiv gestionarea unei platforme online adresată elevilor pentru studiu și activități conexe, precum și reclamă, marketing şi publicitate pentru propriile servicii.

12.3. Categoriile de date prelucrate pentru scopurile menționate la art. 12.2. sunt:

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către furnizor şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate, precum și furnizorilor de servicii de contabilitate și de plată electronică online – Paypal, furnizorilor de servicii de marketing – Google, Facebook, Mailchimp și Send SMS.

12.4. Beneficiarul este informat că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-22 din GDPR, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de a cere ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrării, în anumite condiții, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate. Aveți de asemenea dreptul de vă retrage oricând consimțământul dat pentru prelucrările care se bazează pe acest temei.

Conform Regulamentul 679/2016, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care profilarea este legată de marketingul direct respectiv.

În vederea exercitării oricăruia din aceste drepturi, vă puteți adresa la adresa contact@saponline.ro .

12.5. Operatorul declară că unele dintre datele personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt și vor fi transferate în străinătate ca urmare a colaborării cu furnizori de servicii ale căror servere sunt localizate în afara spațiului SEE. Astfel, o parte dintre furnizorii noștri de servicii de marketing respectiv – Google și Mailchimp având centre de date localizate în Statele Unite ale Americii pot transfera, stoca sau prelucra datele acolo. Mailchimp este furnizorul nostru de servicii de e-mail marketing, prelucrând datele dumneavoastră personale cu scopul de a vă ține informat asupra promoțiilor și noutăților platformei SAPonline.ro. Google prelucrează cookie-uri în vederea obținerii de statistici despre accesarea website-ului SAPonline.ro menite să ne ajute să îmbunătățim conținutul paginii noastre web, precum și a serviciilor oferite.

Art.13 – Forţa majoră

13.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

13.2.  În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-i onora toate obligaţiile până la momentul încetării contractului.

Art.14 – Soluţionarea litigiilor

Eventualele litigii ce ar putea apărea în legătură cu prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus soluționării de către instanţele judecătoreşti competente.

Art. 15 Prevederi finale

15.1. Beneficiarul va notifica în scris orice modificare intervenită asupra datelor furnizate iniţial Furnizorului.

15.2. Prezentele condiții contractuale se aplică utilizării întregului Produs curs  SAP de la 0 la Expert curs online (http://www.saponline.ro/course/sap-de-la-0-la-expert/) .

15.3. Prevederile prezentului contract sunt valabile începând cu data efectuarii platii respectivului curs, fiind de aplicabilitate imediată contractelor aflate în derulare la data menționată și celor încheiate după această dată.

Furnizorul îşi rezervă dreptul să modifice la orice dată oricare din termenii şi condiţiile de utilizare. Beneficiarul are obligaţia de a verifica periodic termenii și condițiile contractuale pentru a fi la curent cu conţinutul acestora.

Crearea unui cont de utilizator precum şi accesul la Platforma SAPonline.ro reprezintă acordul implicit al Beneficiarului cu privire la aceste prevederi.

Daca sunteti de acord cu prezentul contract pentru realizarea platii care constituie si incheierea acestui contract accesati butonul de mai jos pentru a fi transferati la platforma securizata de plati Paypal.

Plata online cu cardul prin platforma securizata PayPal

Plata cu cardul va fi de 100 de euro la cursul Paypal la care se va adauga comisionul PayPal pentru plata cu cardul.
Despre SAP Online

SapOnline.ro - Toate materialele de instruire SAP sunt proprietatea SAPOnline.ro. Saponline.ro nu este afiliat SAP AG. SAP este o marca inregistrata SAP AG. SAP AG nu este editorul materialelor de pe acest site si nu este responsabil pentru acestea.

Online acum

There are no users currently online

Cauta un curs

top